Giá Trị Cốt Lõi

  • Trách nhiệm
  • Cam kết
  • Chia sẻ
  • Luôn thay đổi để hoàn thiện
  • Chân thành và Chính trực

"Đạo đức có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về Trí tuệ, nhưng Trí tuệ không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về Đạo đức"  

Phương Châm hoạt động: Lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm

Lấy Chân thành và Chính trực làm nền tảng trong giao tiếp

Lấy Cam kết, chia sẻ và trách nhiệm làm động lực