Giá Trị Cốt Lõi

  • Trách nhiệm
  • Cam kết
  • Chia sẻ
  • Luôn thay đổi để hoàn thiện
  • Tận tâm trong công việc.
  • Phương Châm hoạt động:

Lấy chất lượng sản phẩm làm trọng tâm

Lấy Chân thành và Chính trực làm nền tảng trong giao tiếp

Lấy Cam kết, chia sẻ và trách nhiệm làm động lực.

DakTô Coffee send to you Many thanks for your trust and confidence.