A Message from the Founder

A MESSAGE From Founder,

DAKTÔ COFFEE- is a trademark of Phuong Nam Green Agriculture Development and Investment Joint Stock Company – ESTABLISHED FROM 2011

A good product must come from a farm with good farming practices.

Good farming practice is always protect the environment, not to abuse pesticides, chemical fertilizer to damage the soil. To protect water sources and protect natural forests. Always be aware of responsibility for the surrounding environment, respect for people and future generations.

There will not be a clean and pure coffee if not done from good farming, processing right.

With love and burning passion, passionate and endless for Café. We will bring the excellent coffee products, Raise the value of Vietnamese coffee.

Our sustainability certifications reflects the true sense of responsibility in promoting and encouraging farmers to cultivate sustainably and sensible farming.

THÔNG ĐIỆP Người Sáng Lập,

DAKTÔ COFFEE – Thương hiệu thuộc Cty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Xanh Phương Nam được thành lập từ năm 2011

Một sản phẩm tốt phải đến từ một nông trại có thực hành canh tác tốt.

Thực hành canh tác tốt là luôn bảo vệ môi trường, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa chất làm hư hại đất. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng thiên nhiên.  Luôn ý thức trách nhiệm với môi trường sống xung quanh, tôn trọng con người và thế hệ mai sau.

Sẽ không có một sản phẩm cà phê thật sự sạch và nguyên chất nếu không bắt đầu từ gốc canh tác tốt, chế biến đúng.

DakTô Coffee với tình yêu, lòng đam mê cà phê cháy bỏng và vô hạn, cam kết sẽ mang đến cho tất cả Cô/Chú/Anh/chị một loại cà phê thật sự sạch, an toàn cho sức khỏe.

Người sáng lập vinh dự được hiệp hội cà phê bền vững UTZ áp dụng theo tiêu chuẩn toàn cầu cấp giấy chứng nhận rang xay và thực hành canh tác tốt.

Chứng nhận bền vững của chúng tôi phản ánh ý thức thật sự về trách nhiệm trong việc thúc đẩy và khuyến khích nông dân thực hành canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó việc bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng đầu.

DakTô Coffee send to you Many thanks for your trust and confidence.