A Message from founder

A MESSAGE From Founder,

DAKTÔ- CẦU ĐẤT – LÂM ĐỒNG COFFEE CO., LTD

A good product must come from a farm with good farming practices.

Good farming practice is always protect the environment, not to abuse pesticides, chemical fertilizer to damage the soil. To protect water sources and protect natural forests. Always be aware of responsibility for the surrounding environment, respect for people and future generations.

There will not be a clean and pure coffee if not done from good farming, processing right.

With love and burning passion, passionate and endless for Café. We will bring the excellent coffee products, Raise the value of Vietnamese coffee.

DAKTÔ is honored to be recognized by UTZ as a global sustainable farming brand.

Our sustainability certifications reflects the true sense of responsibility in promoting and encouraging farmers to cultivate sustainably and sensible farming.

THÔNG ĐIỆP Người Sáng Lập,

CTY CÀ PHÊ ARABICA DAKTÔ CẦU ĐẤT-LÂM ĐỒNG:

Một sản phẩm tốt phải đến từ một nông trại có thực hành canh tác tốt.

Thực hành canh tác tốt là luôn bảo vệ môi trường, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa chất làm hư hại đất. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng thiên nhiên.  Luôn ý thức trách nhiệm với môi trường sống xung quanh, tôn trọng con người và thế hệ mai sau.

Sẽ không có một sản phẩm cà phê sạch và nguyên chất nếu không bắt đầu từ canh tác tốt, chế biến đúng.

DakTô với tình yêu và lòng đam mê cà phê nồng nàn, cháy bỏng và vô hạn sẽ mang đến những sản phẩm café tuyệt hảo, nâng tầm giá trị Café Việt Nam.

DAKTÔ Vinh dự được tổ chức UTZ là nhãn hiệu cho canh tác bền vững toàn cầu chứng nhận.

Chứng nhận bền vững của chúng tôi phản ánh phản ý thức thật sự về trách nhiệm trong việc thúc đẩy và khuyến khích nông dân canh tác bền vững và hợp lý.

    DakTô Coffee send to you Many thanks for your trust and confidence.